Johtamisen kulmakivistä

Johtaminen, Muuta

1. Määritelmä

Rauhanajan siviiliorganisaatioissa, suomalaisessa ja länsimaisessa kulttuuriympäristössä johtamiseen pätee seuraava määritelmä:

Johtaminen on toimintaa, jonka avulla yksilöt ja ryhmät saadaan työskentelemään tuloksellisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Se siis on tulosten tekemistä yhdessä toisten ihmisten kautta, yhteistyössä heidän kanssaan.

Johtaminen ei ole eikä saa olla mekaanista pomottamista, käskemistä, alistamista, manipulointia, ihmisten hyväksikäyttöä tai muuta tylsää.

Jo edellisen perusteella on selvää, että johtaminen on erityistä ammattitaitoa edellyttävä palvelutehtävä. Tässä artikkelissa tarkastellaan asioita lähinnä tyypillisen suomalaisen yrityksen näkökulmasta.

2. Johtamisen elementit

Seuraavat asiat ovat välttämättömiä tuloksellisen johtamisen kannalta:

  • toimijoiden selvät roolit
  • merkityksen antaminen kaikelle tekemiselle
  • tavoitteiden määrittely ja niiden viestiminen ihmisille
  • johdettavien tuki

Roolituksen yhteydessä mm. sovitaan, kuka johtaa, ‘kenellä on pito’, tietyn organisaation tai sen osan johtamisessa. Samalla sovitaan yhteisön, ryhmän tai vastaavan muiden jäsenten roolit.

Johtajan tärkeä tehtävä on kertoa johdettavilleen, miksi tiettyyn asiaan ryhdytään, miksi tietyssä tilanteessa toimitaan tietyllä tavalla. Tätä johtamisen osiota tukee organisaation strategia: mitä osuvampi se on ja mitä paremmmin henkilöstö sen tuntee, sitä helpompi tekemisten perustelu
on viestiä.

Sekä lyhyen että pidemmän aikajänteen tavoitteet ovat välttämättömät: ihmisten pitää tietää, mitä on tarkoitus saada aikaan, mitä itse kultakin odotetaan. Myös tavoitteenasetantaa tukee aina hyvä strategia.

Johdettavien tuki tarkoittaa sitä, että esimies, johtaja, on alaistensa käytettävissä silloin, kun he apua tai muuta evästystä tarvitsevat. Tämä tavoitettavuuden varmistaminen on oleellinen osa
johtamista.

3. Johtamisen tavallisia ongelmia

Kolmenkymmenen vuoden kenttähavaintojeni perusteella johtamisen tyypillisiä esteitä ovat edellä mainittujen määrittelyjen puutteet tai se, että esimies, johtaja, ei ole vielä sisäistänyt johtamisen todellista luonnetta.

Johtamista vaikeuttaa myös tavattomasti, jos yrityksen omistajilta puuttuu yhteinen näkemys yrityksensä markkinaroolista ja päämääristä. Silloin usein myös yhtiön hallitus on puutteellisesti miehitetty, eikä kunnolliselle strategiatyöllekään ole edellytyksiä.

Yleensä arkiseen johtamiseen, toimeenpanoon, liittyvät ongelmat ovat huomattavasti helpommin ratkaistavissa kuin omistajuudesta ja hallitustyöskentelyn puutteista johtuvat. On paradoksaalista
mutta valitettavan yleistä, että yrityksen omistajat voivat olla yrityksensä kehityksen suurin jarru.

4. Johtamisen arkea helpottavia käytäntöjä ja nykyajan välineitä

Aina verraton johtamista sujuvoittava asia ovat nasakat ja ajan tasalla olevat prosessit. Niiden avulla sekä samantyyppisinä toistuvat tärkeät rutiinit että vaativat, harvoin tarvittavat suoritukset onnistuvat suoraan oikein.

Hyviin prosesseihin ovat aina sisäänrakennettuina, automaattisesti, huolella mietityt toimijoiden roolit. Se auttaa jokaista työntekijää kilvoittelemaan omalla tontillaan, tuottamaan hyvää laatua joka päivä. Selvää on, että toistuvat onnistumisen elämykset vahvistavat henkilöstön itseluottamusta ja tekevät työstä monella tapaa palkitsevaa. Työ voi olla kovaa, mutta se on silti kivaa – aina
mielekästä.

Yhdeksänkymmentä prosenttia johtamisesta on viestintää. Sen vuoksi monet nykyajan tekniikat ja välineet kuten yhteisölliset, Internetin yli operoitavat työtilat, ovat verraton apuväline. Osuvasti jäsenneltynä ja yhteisessä työtilassa (24/7) oleva informaatio on joka hetki jokaisen työntekijän käytettävissä – niin johdon kuin muun väen. Aikaa ja rahaa säästyy, kun ei tarvitse kysellä toinen toisiltaan, onko jokin osatehtävä valmis, onko jokin tieto käytettävissä: riittää kun käy kurkistamassa sen prosessien mukaisesta paikasta.

Myös johtamisen arkea helpottaa tavattomasti, kun yrityksen strategia on ajan tasalla ja kun henkilöstö tuntee sen pääkohdat. Olen havainnut lukemattomia kertoja, että tällaisissa olosuhteissa koko henkilöstön piiristä kumpuaa valtavasti, ihan luonnostaan, paljon hyödyllistä ainesta takaisinpäin, itse strategiatyöhön. ‘Looppi’ sulkeutuu, ja koko joukkue voi tuntea olevansa yhtä perhettä.